Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713. ) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Ustala się na rok szkolny 2020/2021 średnią cenę jednostki paliwa dla: 1) cena jednostkowa benzyny wynosi 4,35 zł;
2) cena jednostkowa oleju napędowego wynosi 4,22 zł;
3) cena jednostkowa LPG wynosi 2,03 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2020/2021.pdf (105,40KB)