Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 zmieniająca Uchwałę nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021 wprowadza się następujące zmiany: 1. w pkt VI pn. "Koszty realizacji Programu i źródła finansowania" pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Koszty reazlizacji Programu budowy INSTALACJI PROSUMENCKICH NA TERENIE GMINY PABIANICE:

rok 2020 2021
środki finansowe 5.000 3.000.000

”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.