Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.10.27 - Konkurs na wybór brokera ubezpieczniowego

PDFOgłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczniowego wraz z załącznikami (186,71KB)
DOCXOgłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczniowego wraz z załącznikami (35,67KB)
PDFSprostowanie pomyłki pisarskiej (115,89KB)
 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.10.2020 r.

Gmina Pabianice
ul. Torowa 21 95-200, Pabianice

Ogłasza konkurs

NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

świadczącego usługi w zakresie ubezpieczenia mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pabianice oraz jej jednostek organizacyjnych

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do niniejszego Konkursu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).
1.    Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy niniejszego Ogłoszenia Konkursu Ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego, zwanego dalej Konkursem oraz w sprawach nieuregulowanych przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 895, 1180) i ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881).
2.    Ogłoszenie o Konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości, co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem składania ofert.
3.    Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone: na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
4.    Złożenie oferty w niniejszym Konkursie będzie rozumiane jako zapoznanie się z treścią ogłoszonego Konkursu. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora. Do obowiązków Oferenta należy bieżące monitorowanie na stronie internetowej Organizatora wszelkich informacji publikowanych przez Organizatora, dotyczących przedmiotowego Konkursu.
5.    Konkurs prowadzony jest bez prawa do odwołań.
6.    Konkurs prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
7.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferenci zobowiązani są składać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Organizatora, listownie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres: gmina@pabianice.gmina.pl
8.    Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w sprawach formalnych jest Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej – Artur Zajda, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00, tel. 42 213 96 60, wew. 139.
9.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu.

II.    OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU I ZAKRESU ŚWIADCZONYCH PRZEZ BROKERA USŁUG: 

1.    Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na podstawie ustawy z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2019 r. poz. 1881, z późn.zm.). 
2.    Zakres świadczonych przez brokera ubezpieczeniowego usług na rzecz Gminy Pabianice oraz jej jednostek organizacyjnych będzie obejmował w szczególności: 
2.1.    wykonywanie czynności przygotowawczych niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia (analiza ryzyk, opracowanie programu ubezpieczenia oraz potrzebnej dokumentacji);

2.1    przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem będzie ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pabianice oraz jej jednostek organizacyjnych lub przygotowanie do doprowadzenia do zawarciu umów ubezpieczenia w tym zakresie w innym trybie niż przetargowy;
2.2.    przygotowanie projektu odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia, pojazdów 
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pabianice oraz jej jednostek organizacyjnych;
2.3.    prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń;
2.4.    składanie wniosków ubezpieczeniowych do zakładów ubezpieczeń;
2.5.    negocjowanie warunków współpracy z zakładami ubezpieczeń, także w zakresie warunków i wykonania umów ubezpieczenia;
2.6.    sprawowanie nadzoru nad realizacją umowy ubezpieczenia pod względem prawidłowości i zgodności z przedmiotem zamówienia;
2.7.    administrowanie zawartymi za pośrednictwem Brokera umowami ubezpieczenia 
(w tym monitorowanie terminów ekspiracji umów, dokonywanie stosownych zgłoszeń wynikających z warunków udzielanej przez zakład ubezpieczeń ochrony oraz bieżący nadzór nad tymi umowami wraz z ich dostosowywaniem do zmieniającej się sytuacji w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego);
2.8.    reprezentowanie Gminy Pabianice oraz jej jednostek organizacyjnych w procesie likwidacji szkód.

III.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice: do dnia: 13.11.2020 roku do godz. 12.00. 
2.    Oferta złożona po upływie terminu nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu konkursowym.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020 roku, o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy Pabianice, pokój nr 32.
4.    Otwarcie ofert jest jawne. 
5.    Podczas otwarcia ofert Organizator poda nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.    Oferent będzie związany ofertą przez okres 14 dni, licząc od daty składania ofert. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1.    W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają wymagane kwalifikacje 
i doświadczenie.
2.    Organizator dokona oceny spełnienia warunków w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie.
3.    W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
3.1.    posiadają wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
3.2.    posiadają osobowość prawną;

3.3.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie obsługi brokerskiej na rzecz Gminy Pabianice oraz jej jednostek organizacyjnych;
3.4.    posiadają polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z co najmniej minimalną ustawową sumą gwarancyjną;
3.5.    prowadzą nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym co najmniej od 5 lat;
3.6.    posiadają siedzibę lub oddział uwidoczniony w KRS (od co najmniej 12 miesięcy) zlokalizowany w odległości nie większej niż 150 km od Gminy Pabianice;
3.7.    posiadają doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego 
tj. w ciągu ostatnich 3 lat tj. od 1.01.2017 r. do 31.01.2020 r. wykonywali czynności brokerskie na rzecz co najmniej 5 jednostek samorządu terytorialnego;
3.8.    brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 3 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia ciągu ostatnich 3 lat tj. od 1.01.2017 r. do 31.01.2020 r.;
3.9.    dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym tj. zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby legitymujące się zdanym egzaminem brokerskim;
3.10.    posiadają wyodrębniony dział ds. likwidacji szkód, w którym zatrudnione są co najmniej 1 osoba.
4.    Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków przez Oferenta skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
5.    Z udziału w postępowaniu konkursowym wykluczone są konsorcja firm brokerskich.

VI. DOKUMENTY, JAKIE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA:

1.    Aktualny dokument określający status prawny oferenta tj. odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2.    Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym.
3.    Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 1.
4.    Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
5.    Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wydane nie wcześniej niż 
3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
6.    Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
7.    Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, dla których Oferent świadczył usługi brokerskie w ciągu ostatnich 3 lat tj. od 1.01.2017 r. do 31.01.2020 r. 
8.    Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia, 
w których przygotowaniu i przeprowadzeniu Oferent brał udział w ciągu ostatnich 3 lat tj. od 1.01.2017 r. do 31.01.2020 r.
9.    Wstępny projekt umowy brokerskiej.
10.    Koncepcja obsługi brokerskiej w zakresie ubezpieczeń mienia, pojazdów 
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pabianice oraz jej jednostek organizacyjnych (nie dłuższa niż 10 stron).
11.    Formularz oświadczeń Oferenta, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego konkursu.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

1.    Oferty złożone w konkursie zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami.
2.    Oferta może zdobyć maksymalnie 100 punktów. 
3.    Konkurs wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
4.    W przypadku uzyskania tej samej najwyższej liczby punktów przez więcej niż jedną ofertę Organizatorowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
5.    Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
 

L.p.

KRYTERIUM

PUNKTY

1.

Okres prowadzenia działalności brokerskiej na terenie Polski w formie
spółki prawa handlowego:

 

za pełne 5 lat działalności

(niespełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty)

5

 

za każdy kolejny rok

1

 

maksymalna liczba punktów za to kryterium

10

2.

Liczba zatrudnionych osób legitymujących się zdanym egzaminem brokerskim:

 

minimum 2 osoby
(niespełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty)

5

 

za każdą kolejną osobę

1

 

maksymalna liczba punktów za to kryterium

10

3.

Liczba jednostek samorządu terytorialnego na rzecz których oferent
świadczył usługi brokerskie w okresie ostatnich 3 lat tj. od 1.01.2017 r. do
31.01.2020 r.:

 

minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego

(niespełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty)

10

 

za każdą kolejną jednostkę

2

 

maksymalna liczba punktów za to kryterium

20

4.

Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia,
w których przygotowaniu i przeprowadzeniu brał udział Oferent w okresie ostatnich 3 latach tj. od 1.01.2017 r. do 31.01.2020 r.:

 

minimum 3 postępowania
(niespełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty)

5

 

za każde kolejne postępowanie

1

 

maksymalna liczba punktów za to kryterium

10

5.

Liczba osób zatrudnionych w dziale likwidacji szkód

 

minimum 1 osoba

2

 

za każdą kolejną osobę

2

 

maksymalna liczba punktów za to kryterium

10

6.

Odległość siedziby brokera od siedziby Urzędu Gminy Pabianice

 

 

Od 0 km do 30 km

10

 

31-100 km

5

 

Powyżej 100 km

0

7.

Doświadczenie brokera oddelegowanego do obsługi Gminy

 

 

minimum 5 lat

(niespełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty)

5

 

za każdy kolejny rok

1

 

maksymalna liczba punktów za to kryterium

10

8.

Ocena koncepcji obsługi brokerskiej

0-20

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:


1.    Oferent może złożyć jedną ofertę.
2.    Oferta powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Oferenta) pismem maszynowym lub na komputerze oraz podpisana (czytelnie imię i nazwisko lub parafka i pieczątka imienna) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Oferenta lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
4.    Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, a w szczególności do podpisania oferty musi mieć formę oryginału. 
5.    Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Oferta musi być podpisana na każdej stronie (czytelnie imię i nazwisko lub parafka i pieczątka imienna). Organizator nie wymaga numerowania i podpisywania czystych stron.
6.    Dokumenty załączone do oferty mogą być w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, za wyjątkiem pełnomocnictwa określonego w pkt. 4.
7.    Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
8.    Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. 
9.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10.    Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (ułożonymi w kolejności określonej w pkt VI) należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Gminę Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice i opatrzyć napisem:


KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO 
Nie otwierać przed dniem ................ godz. ...........
Ilość stron .....
na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta

11.    W przypadku dostarczania oferty pocztą/kurierem należy zaznaczyć na liście przewozowym, iż jest to oferta konkursowa w przypadku braku takiego oznaczenia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu doręczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w w/w piśmie. 


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1.    Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
2.    Oferty, które nie spełniają minimalnych warunków udziału w konkursie albo są niekompletne albo zostały przygotowane niezgodnie z opisem pkt. VIII albo złożone po terminie podlegają odrzuceniu. 
3.    Pytania dotyczące postepowania konkursowego można kierować do Organizatora nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej UG Pabianice – Artur Zajda, tel. 42 213 96 60 wew. 139, e-mail: artur.zajda@pabianice.gmina.pl

Wójt Gminy Pabianice
/-/ Marcin Wieczorek