Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.12.08 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie oraz dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątnik

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PABIANICE
z dnia 8 grudnia 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie oraz dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz,  wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew oraz uchwałą Nr LXII/558/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie, oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wyłożone zostaną do publicznego wglądu w dniach od 15.12.2020 r. do 8.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój 11, w godzinach pracy urzędu, a także zostaną opublikowane na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl. 

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowych projektów planów miejscowych informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w ww. terminie i miejscach.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowych projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 7.01.2021 r. o godz. 11:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W dniu dyskusji na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl. zostanie opublikowany link odsyłający do spotkania w formie online, na którym będzie możliwe zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Dokładna instrukcja dotycząca instalacji i konfiguracji programu, za pośrednictwem którego odbędzie się dyskusja, oraz zdalnego włączenia się do dyskusji, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej obok niniejszego ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowych projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej (Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice) lub elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl lub na adres skrytki ePUAP: /UrzadGminyPabianice/skrytka, kierując je do Wójta Gminy Pabianice. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2021 r.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pabianice.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Pabianice, w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Pabianice. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem www.bip.pabianice.gmina.pl.


Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek
 

PDF1 mpzp Bychlew-szkoła_tekst.pdf (320,46KB)
PDF1 mpzp_Bychlew_szkoła_rysunek.pdf (517,21KB)
PDF1 mpzp_Bychlew-szkoła_prognoza oddziaływania na środowisko_tekst.pdf (1,30MB)
PDF2 mpzp Gorzew,Górka Pabianicka,Okołowice.pdf (4,10MB)
PDF2 mpzp Rydzyny rys..pdf (6,17MB)
PDF2 mpzp Tekst.pdf (906,37KB)
PDF2 mpzp Żytowice, Janowice, Wysieradz.pdf (498,68KB)
PDF2 PROGNOZA Gorzew,Górka Pabianicka,Okołowice.pdf (3,64MB)
PDF2 PROGNOZA tekst.pdf (5,51MB)
PDF2 PROGNOZA Żytowice, Janowice, Wysieradz.pdf (601,37KB)
PDF2 PROGNOZA_Rydzyny.pdf (5,63MB)
DOCXInstrukcja jak dołączyć do dyskusji publicznej online (13,96KB)