Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/252/2020 RADY GMINY PABIANICE z dnia 26-11-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713, 1378) uchwala się co następuje:

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na wykup na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowych położonych w Bychlewie składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 32/2 o powierzchni 0.2518 ha KW LD1P/00012206/8, 35/2 o powierzchni 0.0877 ha KW LD1P/00006095/1 oraz 35/3 o powierzchni 0.1940 ha KW LD1P/00006095/1 z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiadującej oznaczonej księgą wieczystą LD1P/00021876/1, pozostającej w dyspozycji Gminy Pabianice.
2. Przedmiot wykupu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Koszty związane z przenisieniem własności nieruchomości poniesie Gmina Pabianice.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXZałącznik nr 1 XXXVI/252/2020.docx (89,42KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVI/252/2020.docx (70,04KB)