Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/251/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczn

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1057) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Roczny program współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy w Pabianicach.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXXVI/251/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczn.pdf (205,26KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVI/251/2020.docx (12,05KB)