Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/262/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 02 grudnia 2020 r. wprowadza się zmianę w § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do wykorzystania w roku 2021 w wysokości 2.997.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zł), na realizację zadania pn. Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji gminnego „Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu gminy Pabianice w latach 2020-2021. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/262/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.pdf (272,10KB)