Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, 212, 214, 222, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Pabianice na rok kalendarzowy 2021.
§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 55.974.539,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 54.576.781,94 zł;
2) dochody majątkowe – 1.397.757,06 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 58.974.539,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 49.209.761,35 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.764.777,65 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3.000.000,00 zł sfinansowany przychodami z planowanej pożyczki. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.687.500,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.687.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 9. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 10. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielonych na zadania bieżące i majątkowe z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 11. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki na przedsięwzięcia dla jednostek pomocniczych na 2021 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 59.000,00 zł;
2) celową na zadania inwestycyjne - 50.000,00 zł;
3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie – 50.000,00 zł;
4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 90.000,00 zł;
5) celową na zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 130.000,00 zł;
6) celową na zarządzanie kryzysowe – 145.000,00 zł.

§ 15. 1 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 1.550.000 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2021 na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 5.837.500 zł.
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 1.500.000 zł;
2) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) dokonywania zmian wydatków majątkowych w działach, między rozdziałami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy), zapewniając realizację danego zadania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok.pdf (2,75MB)

DOCXZałącznik nr 0 XXXIX/263/2020.docx (14,64KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIX/263/2020.docx (18,99KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIX/263/2020.docx (6,55KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXIX/263/2020.docx (8,42KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXIX/263/2020.docx (22,96KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXIX/263/2020.docx (13,09KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXIX/263/2020.docx (6,16KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXXIX/263/2020.docx (9,18KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXXIX/263/2020.docx (8,47KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXXIX/263/2020.docx (7,85KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXXIX/263/2020.docx (9,11KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXXIX/263/2020.docx (14,43KB)