Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.01.04 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PABIANICE

z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszarów położonych w miejscowościach Pawlikowice, Rydzyny, Piątkowisko, Kudrowice, Żytowice, Porszewice, Świątniki, Szynkielew, Janowice, Okołowice, Jadwinin),  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku uchwałą Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice, zmienioną uchwałą Nr XVII/142/2019 z dnia 28 października 2019 r.

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszarów położonych w miejscowościach Pawlikowice, Rydzyny, Piątkowisko, Kudrowice, Żytowice, Porszewice, Świątniki, Szynkielew, Janowice, Okołowice, Jadwinin), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowy projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 12.01.2021 r. do 02.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój 11, w godzinach pracy urzędu, a także zostanie opublikowany na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu zmiany studium informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w ww. terminie i miejscach.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 26.01.2021 r. o godz. 11:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W dniu dyskusji na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl. zostanie opublikowany link odsyłający do spotkania w formie online, na którym będzie możliwe zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Dokładna instrukcja dotycząca instalacji i konfiguracji programu, za pośrednictwem którego odbędzie się dyskusja, oraz zdalnego włączenia się do dyskusji, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej obok niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej (Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice) lub elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl lub na adres skrytki ePUAP: /UrzadGminyPabianice/skrytka, kierując je do Wójta Gminy Pabianice. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2021 r.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu zmiany studium oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pabianice.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Pabianice, w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Pabianice. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem www.bip.pabianice.gmina.pl.

 

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

DOCXObwieszczenie (19,07KB)
PDFStudium - tekst (8,44MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko (4,16MB)
PDFStudium - rysunek - kierunki (36,65MB)
PDFStudium - rysunek - uwarunkowania (35,85MB)
PDFPrognoza - rysunek (21,95MB)
DOCXInstrukcja (13,96KB)