Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.01.29 - Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) online o godz. 10:00.

 

 1. Otwarcie obrad XL  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej  sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w  2020 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr XL/A/2021
  2. zmiany uchwały Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania – XL/B/2021
  3. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Uchwała Nr XL/C/2020
  4. rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice – Uchwała Nr XL/D/ 2021
  5. rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty K. i Pana Krzysztofa K. – Uchwała Nr XL/E/2021
  6. szczególnych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym i krajowym – Uchwała Nr XL/F/2021
  7. zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – Uchwała Nr XL/G/2021
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9.  Komunikaty i sprawy różne.
 10.  Zamknięcie obrad sesji.