Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym.
§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:
1) mieszkanie chronione wspierane: lokal mieszkalny, wyodrębniony z zasobu mieszkaniowego Gminy Pabianice Zarządzeniem Wójta Gminy Pabianice;
2) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
3) Użytkownika – osobę wskazaną w decyzji administracyjnej, na mocy której przyznany jest pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym.

§ 3. Przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym, czas pobytu, wysokość odpłatności oraz sposób płatności ustala się indywidualnie w decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając sytuację zdrowotną, bytową, i materialną osoby kierowanej do mieszkania chronionego.
§ 4. 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego wspieranego w przeliczeniu na mieszkańca ustalany jest Zarządzeniem Wójta Gminy Pabianice, wydawanym corocznie, w roku 2021 do 31 marca, a w kolejnych latach do 31 stycznia. 2. Do kosztów odpłatności za pobyt w mieszkaniu zalicza się koszty eksploatacji mieszkania (opłaty czynszowe, koszty drobnych napraw i bieżącej konserwacji lokalu i jego wyposażenia, koszt ogrzewania, gazu, wody, odprowadzania ścieków, usług telekomunikacyjnych, abonamentu RTV, koszt innych usług świadczonych na rzecz Użytkownika w mieszkaniu chronionym wspieranym.
§ 5. Użytkownik, którego dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ponosi odpłatność według następujących zasad:

Procentowy dochód Użytkownika określony według kryterium dochodowego Procent miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
powyżej 100% do 150% 20%
powyżej 150% do 200% 40%
powyżej 200% do 250% 60%
powyżej 250% do 300% 80%
powyżej 300 % 100%

 

 

§ 6. 1. Wysokość opłaty ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym. 2. W przypadku, gdy użytkownik przebywa w mieszkaniu chronionym wspieranym przez niepełny miesiąc kalendarzowy, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień, dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danych miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na trudną sytuację zdrowotną, bytową i materialną Użytkownik na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym.
§ 8. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym wnoszona jest do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, do kasy lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji administracyjnej.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

 

PDF   Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym.pdf (311,21KB)