Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/272/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty Klimek i Pana Krzysztofa Klimka

Na podstawie art. 18b, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zw. z art. 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice dotyczącym petycji wniesionej przez Panią Małgorzatę Klimek oraz Pana Krzysztofa Klimka w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie równości wszystkich wobec prawa oraz by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, Rada Gminy Pabianice uznaje, że:
1) zakres przedmiotowy petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy Pabianice;
2) właściwym w sprawie uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi jest Minister Zdrowia.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice do przekazania petycji w części dotyczącej żądania by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi do właściwości Ministra Zdrowia.
§ 3. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch


 

 

PDF   Uchwała Nr XL/272/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty Klimek i Pana Krzysztofa Klimka.pdf (138,02KB)

DOCXUzasadnienie XL/272/2021.docx (7,31KB)