Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3, art. 6l ust. 1 i ust. 2 i art. 6j ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 2361) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2.1. otrzymuje brzmienie „Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 30,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość ”;
2) § 2.2. otrzymuje brzmienie „Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość”;
3) § 3. otrzymuje brzmienie „Zwalnia się w części stanowiącej 15 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 1 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokoś.pdf (276,53KB)