Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/268/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z § 43 ust. 1 i 4 Statutu Gminy Pabianice ustalonego Uchwałą Rady Gminy Pabianice Nr LXII/570/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uchwaleniu Statutu Gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 5075) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy w Pabianicach.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XL/268/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok.pdf (122,71KB)

DOCXZałącznik nr 1 XL/268/2021.docx (6,40KB)