Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty pochodzące od innych podmiotów są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. plakaty informacyjne, ulotki,
 • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Urząd Gminy w Pabianicach nie jest uprawniony, np. Zarządzenia Wójta Gminy, Uchwały Rady Gminy przygotowane za pomocą programu Legislator nie są w pełni dostępne cyfrowo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób Głuchych,
 • nie wszystkie dokumenty archiwalne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są dostępne cyfrowo,
 • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków, - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Rzepkowski, mariusz.rzepkowski@pabianice.gmina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 213 96 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

 • Do budynku prowadzi wejście od ul. Torowej.
 • Przed budynkiem, przy wejściu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do wejścia prowadzą schody, Brak jest podjazdu lub windy, 
 • Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia w pok. Nr 1.
 • W sekretariacie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
 • W budynku brak jest windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Koordynator ds. dostępności

Anna Chodasewicz-Izaszek