Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
1) "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 25.000,00 zł,
2) "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 25.000,00 zł,
3) "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 25.000,00 zł.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2021 r.
§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą Pabianice. 2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r..pdf (141,84KB)