Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.02.02.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Pabianice, dnia 22.02.2021 r.

OŚN.6220.02.02.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298. - zwanej dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378. - zwanej dalej ustawą ooś), zawiadamia się o wszczęciu postępowania z wniosku Firmy Handlowo-Usługowej PROMARK Mariusz Mróz, Kwiatkowice ul. Łódzka 20 98-105 Wodzierady reprezentującego Wójta Gminy Pabianice, Torowa 21, 95-200 Pabianice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin” mieszczącego się na działkach nr ewid. obręb 0016 Pawlikowice: 59, 58/31, 125/1; obręb 0004 Hermanów: 204/2, 320, 318/2; obręb 0005 Jadwinin: 2, 95, gmina Pabianice, powiat Pabianicki.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Wnioskodawca zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023, 2369, z 2021 r. poz. 72)

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. — zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice (ul. Torowa 21; Pabianice), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Pawlikowice, Hermanów, Terenin, Jadwinin. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.