Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg

DOCOgłoszenie o naborze - inspektor ds. dróg (4.3.2021) (51,50KB)

DOCXKwestionariusz osobowy kandydata (10,58KB)
DOCOświadczenie (1) (34,50KB)
DOCOświadczenie (2) (34,50KB)
DOCOświadczenie (3) (34,50KB)
DOCOświadczenie (4) (34,50KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych (35,00KB)


 

 

SOR.2110.3.1.2021


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze:

- inspektor ds. dróg

w Referacie Dróg i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Pabianicach,
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

1. Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończony 18 rok życia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • wykształcenie wyższe,
  • minimum 5 letni staż pracy (na umowę o prace),
  • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,
  • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania ustaw:  o drogach publicznych, o samorządzie gminnym,  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tych ustaw,
 2. biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.
 3. Wymagania dodatkowe:
  • rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, 
  • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Do zadań stanowiska ds.  dróg należy:

 1. Prowadzenie  całokształtu  spraw związanych z zarządzaniem drogami, placami i ulicami gminnymi, w szczególności:
  •  przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
  • nadzór nad budową, modernizacją, remontami  i ochroną dróg,
  • określenie szczegółowego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
  • koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych przebiegających przez teren gminy,
  • przygotowywanie zamówień na wykonawstwo prac w trybie przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych i wewnętrznymi regulaminami,
  • planowanie i koordynacja w terenie akcji „Zima”;
 2. Nadzorowanie prawidłowego oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy oraz nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych z Zakładem Energetycznym i sprzedawcami energii;
 3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej;
 4. Nadzór nad pracami na drogach, wykonywanymi przez pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników skierowanych do pracy w ramach robót publicznych i interwencyjnych;
 5. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy Pabianice i Zastępcy Wójta Gminy Pabianice;
 6. Przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – w zakresie wykonywanych zadań;
 7. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych w tym uchwał Rady Gminy Pabianice i zarządzeń Wójta Gminy Pabianice w zakresie wykonywanych zadań;
 8. Pomoc Radzie Gminy, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym w wykonywaniu ich zadań – w zakresie wykonywanych zadań;
 9. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji - w zakresie wykonywanych zadań.

3. Warunki pracy na stanowisku

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 • kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach

W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach nie wyniósł co najmniej 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).

5. Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 2. własnoręcznie podpisany życiorys,
 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu),
 4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenia:
  1. o nieposzlakowanej opinii,
  2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  3. posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy
  4. własnoręcznie podpisane oświadczenie że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru 
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy,
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne można:
  1. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 - w sekretariacie lub
  2. przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
 2. dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: "konkurs na stanowisko  inspektor ds. dróg".
 3. dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2021 r. do godziny 14:00,
 4. o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,
 5. dokumenty aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,
 6. dokumenty aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji - pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych będą przechowywane zgodnie z Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz .U. 2018 poz. 217)
  2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
  3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odbierane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260,poz. 1669). 


Pabianice, dnia 4 marca 2021 r.
 

DOCOgłoszenie o naborze - inspektor ds. dróg (4.3.2021) (51,50KB)

DOCXKwestionariusz osobowy kandydata (10,58KB)
DOCOświadczenie (1) (34,50KB)
DOCOświadczenie (2) (34,50KB)
DOCOświadczenie (3) (34,50KB)
DOCOświadczenie (4) (34,50KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych (35,00KB)