Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. księgowości budżetowej

DOC2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. księgowości budżetowej (54,00KB)

DOCXKwestionariusz osobowy kandydata (10,58KB)
DOCOświadczenie (1) (34,50KB)
DOCOświadczenie (2) (34,50KB)
DOCOświadczenie (3) (34,50KB)
DOCOświadczenie (4) (34,50KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych (35,00KB)

SOR.2110.4.1.2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260,poz. 1669)

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze:

 

-podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Pabianicach,

 

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne:

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letni staż pracy (na umowę o pracę),
 • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,
 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania ustaw: o samorządzie gminnym, o rachunkowości, o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

 

 1. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dochodów i wydatków budżetowych (pomocniczo),
 2. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych Gminy (pomocniczo),
 3. Dekretowanie dowodów księgowych, według klasyfikacji budżetowej i kontrola zgodności dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz nadzór nad realizacją wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych,
 4. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ich umorzeń oraz uzgadnianie stanów z księgowością syntetyczną,
 5. Prowadzenie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych,
 6. Prowadzenie rejestru umów oraz rejestru faktur w Referacie Finansowym,
 7. Sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów księgowych na płatności w rozrachunkach z kontrahentami i przestrzeganie zachowania terminów płatności,
 8. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 9. Sporządzanie informacji i analiz budżetowych na potrzeby organu nadzoru i organów gminy,
 10. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach

W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Gminy w Pabianicach nie wyniósł co najmniej 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 2. własnoręcznie podpisany życiorys,
 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy(wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu)
 4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenia:
 1. o nieposzlakowanej opinii,
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru,
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 2. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

 

 1. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

 

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne można:
  1. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21  - w sekretariacie lub
  2. przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
 2. dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: "konkurs na stanowisko podinspektor ds. księgowości".
 3. dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 r.  do godziny 14.00.
 4. o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,
 5. dokumenty aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,
 6. dokumenty aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji - pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice,
  ul. Torowa 21
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych będą przechowywane zgodnie z Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217)
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odbierane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, poz. 1669).

 

 

 

Pabianice, dnia 4 marca 2021 r.