Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland

Na podstawie art. 18b, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zw. z art. 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) uchwala się , co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice dotyczącym petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland dotyczącą opinii Rady Gminy Pabianice o przeprowadzeniu bezpośredniego referendum ludowego „w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski”, Rada Gminy Pabianice uznaje, że wydanie opinii w przedmiotowej sprawie nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy Pabianice. § 3. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pabianicach

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland.pdf (426,80KB)

DOCXUzasadnienie XLII/289/2021.docx (7,46KB)

PDFUchwała Nr XLII/289/2021 - protokół głosowania (33,01KB)