Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
1) 237/4 o powierzchni 0,1514 ha położonej we wsi Jadwinin stanowiącej własność Gminy Pabianice uregulowanej decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.102.2020.BW;
2) 283/2 o powierzchni 0,1481 ha położonej we wsi Jadwinin stanowiącej własność Gminy Pabianice uregulowanej decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.101.2020.BW.

§ 2. Przedmiot zbycia, o którym mowa w §1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Zbycie działek, o których mowa w §1 nastąpi w formie określonej w Kodeksie Cywilnym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych.pdf (377,77KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLII/282/2021.docx (245,33KB)

PDFUchwała Nr XLII/282/2021 - protokół głosowania (33,22KB)