Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/298/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników spotrowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Dyscyplinami sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Pabianice są wszystkie te dyscypliny, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców Gminy Pabianice tj: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa,biegi na orientację, lekkoatletyka, szachy, sporty pływackie, zapasy, koszykówka, kulturystyka/trójbój siłowy, podnoszenie ciężarów, koszykówka, biegi przełajowe, strzelectwo sportowe, taniec sportowy, taekwon-do, kolarstwo szosowe, piłka ręczna, boks, gimnastyka artystyczna, łucznictwo, pięciobój nowoczesny";
2) §9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. Wnioski składa się w terminach od 1 stycznia do 31 maja roku następnego po roku, w którym wynik został osiągnięty".
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/287/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników spotrowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/298/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wyso.pdf (152,66KB)