Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/297/2021 Rady Gminy Pabianicez dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W tytule zmienianej uchwały wyrazy: „w drodze przetargu ustnego nieograniczonego" skreśla się. 2. W §1 uchwały wyrazy: "w drodze przetargu ustnego nieograniczonego" skreśla się.
3. Paragraf 3 skreśla się

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/297/2021 RADA GMINY PABIANICE z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych.pdf (132,35KB)