Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/296/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Pabianice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/264/2006 Rady Gminy Pabianice z dnia 30.08.2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/296/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pabianice.pdf (311,62KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIII/296/2021.docx (13,40KB)