Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli konsultantów zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2021 r. w wysokości 8.000,00 zł.
§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą Pabianice. 2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r..pdf (135,35KB)