Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.04.20 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFProjekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach - tekst (770,23KB)
PDFProjekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach - rysunek (592,06KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko (1,91MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko - załącznik (354,63KB)

DOCXInstrukcja (13,96KB)
 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PABIANICE

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z uchwałą Nr XXV/190/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Pabianice,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 28.04.2021 r. do 19.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój 11, w godzinach pracy urzędu, a także zostanie opublikowany na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu planu miejscowego informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w ww. terminie i miejscach.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 12.05.2021 r. o godz. 12:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W dniu dyskusji na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl zostanie opublikowany link odsyłający do spotkania w formie online, na którym będzie możliwe zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Dokładna instrukcja dotycząca instalacji i konfiguracji programu, za pośrednictwem którego odbędzie się dyskusja, oraz zdalnego włączenia się do dyskusji, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej obok niniejszego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pabianice:

  • na piśmie w Urzędzie Gminy Pabianice: ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl lub na adres skrytki ePUAP: /UrzadGminyPabianice/skrytka.

Uwaga powinna zawierać:

- nazwisko i imię albo nazwę,

- adres zamieszkania albo siedziby,

- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2021 r.

Uwagi nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pabianice.

 

 

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Pabianice: www.bip.pabianice.gmina.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice).

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

PDFProjekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach - tekst (770,23KB)
PDFProjekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach - rysunek (592,06KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko (1,91MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko - załącznik (354,63KB)

DOCXInstrukcja (13,96KB)