Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/308/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:
1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4.305.700,00 zł sfinansowany przychodami z: planowanej pożyczki w wysokości 3.000.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.294.000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.700,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.993.200,00 zł, w tym: 5.687.500,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, 1.294.000,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych oraz 11.700,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.687.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."
2) aktualizuje się załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/308/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r..pdf (910,41KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIV/308/2021.docx (6,56KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLIV/308/2021.docx (17,85KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLIV/308/2021.docx (16,75KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLIV/308/2021.docx (6,61KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLIV/308/2021.docx (8,60KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLIV/308/2021.docx (11,34KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLIV/308/2021.docx (15,56KB)

DOCXZałącznik nr 8 XLIV/308/2021.docx (9,42KB)