Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/301/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 42, art. 44 ust. 1 i ust. 3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378), uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Pabianice, obręb Okołowice, na gruntach Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki, na działce nr 225/4 o powierzchni 2.8300 ha, pozostaje użytek ekologiczny, ustanowiony Rozporządzeniem Nr 50/2001 Wojewody Łódzkiego dnia 08.08.2001 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20.08.2001 r. Nr 162, poz. 2242).
§ 2. 1. Powiększa się użytek ekologiczny opisany w §1, o część działki 225/3 obręb Okołowice, o powierzchni 0,6530 ha, leżącej w Gminie Pabianice, na terenach skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Grotniki. 2. Po powiększeniu łączna część użytku ekologicznego będzie wynosić 3,4830 ha.
3. Położenie, powierzchnię i opis granic użytku ekologicznego, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały. Opis granic przedstawiono w formie wykazu współrzędnych prostokątnych płaskich.

§ 3. Szczególnym celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona i zachowanie miejsca bytowania ptactwa wodnego i błotnego oraz ochrona i zachowanie swoistych zespołów przyrodniczych, charakterystycznych dla terenów podmokłych i okresowo zalewanych. Teren ma duże znaczenie dla zachowania zasobów genowych i typów środowisk niezbędnych dla zapewnienia ciągłości istnienia ekosystemów i różnorodności gatunkowej typowej dla olsów.
§ 4. 1. W stosunku do użytku ekologicznego zabrania się: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Zakazy, o których mowa w §4, nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
2) realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 6. Sprawowanie nadzoru nad użytkiem ekologicznym powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 8. Z dniem wejścia w życie uchwały, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2016 r. poz. 2260), traci moc Rozporządzenie Nr 50/2001 Wojewody Łódzkiego dnia 08.08.2001 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20.08.2001 r. Nr 162, poz. 2242), w zakresie obejmującym użytek ekologiczny wymieniony w §1 niniejszej uchwały.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/301/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice.pdf (579,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIV/301/2021.docx (142,04KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLIV/301/2021.docx (361,33KB)