Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podsumowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIX/161/2019 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2019 r. Dokument ten określa m.in.:

- cele programu

- zasady współpracy

- zakres przedmiotowy współpracy

- formy współpracy

- priorytetowe zadania publiczne

- okres realizacji programu

- wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

- sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej

Celem głównym programu budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi a priorytetowe obszary w jakich ta współpraca odbywa się to:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki,

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży,

3. Kultura,

4. Integracja europejska,

5. Pomoc społeczna,

6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

7.Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,

8. Promocja i edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach pozafinansowych form współpracy, konsultowano z organizacjami pozarządowymi Roczny Program Współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 na spotkaniach z przedstawicielami organizacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w bezpośrednich rozmowach telefonicznych informowano o różnego rodzaju przedsięwzięciach, dotyczących szczególnie konkursów i naborów wniosków w dziedzinach  odpowiadających  działalności statutowej poszczególnych organizacji. Konsultowano i uzgadniano sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów gminnych z których korzystają organizacje z uwzględnieniem obowiązujących restrykcji epidemicznych. ( lista organizacji zaproszonych do konsultacji w załączeniu). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, włączenia się organizacji pozarządowych, organizacji społecznych w akcje ( szycia i dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Pabianice.

W ramach współpracy o charakterze finansowym zrealizowano następujące działania:

1. Na podstawie § 8 Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31.03.2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku, informuję, że przyznano dotację następującym podmiotom:

 

  1. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 55 000 zł ( sekcja piłki nożnej 42 500 zł, sekcja tenisa stołowego 8 500 zł, sekcja szachowa 4 000 zł)

Sekcja piłki nożnej – 5 grup młodzieżowych, jedna grupa seniorów:

- rocznik 2012/2013 – 15 zawodników;

- rocznik 2010-2011 – 15 zawodników;

- rocznik 2009 -25 zawodników;

- rocznik 2008 – 25 zawodników;

- rocznik 2007 – 25 zawodników;

Drużyna Seniorów – 25 zawodników.

Sekcja Piłki Siatkowej – 15 zawodników

Sekcja Szachowa – 20 zawodników.

  1. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko – 35 000 zł

          ( sekcja piłki nożnej – 35 000 zł)

            Sekcja piłki nożnej – 3 grupy młodzieżowe, 1 grupa seniorów.

            - rocznik 2013/2014 – 30 zawodników

            - rocznik 2011 – 30 zawodników

            - rocznik 2010 – 30 zawodników

            - drużyna seniorów – 30 zawodników.

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza” Pawlikowice – 13 429 zł ( sekcja tenisa stołowego – 11 629 zł, sekcja młodzieżowa tenis i szachy – 1 800 zł)

Sekcja tenisa stołowego – 15 osób.

 

W/w dotacje przeznaczona na realizację projektów sportowych mogły być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów:

1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym kosztów:

a) wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,

b) specjalistycznej sportowej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich,

c) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia,

d) wynagrodzeń kadry szkoleniowej,

e) wyjazdów na szkoleniowe obozy sportowe;

2) zakupu sprzętu sportowego umożliwiającego organizację i udział w zawodach i rozgrywkach ligowych;

3) pokrycie kosztów organizowania i udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, w tym kosztów:

a) wynajmu obiektów na zawody,

b) opłat związkowych i rejestracyjnych,

c) opłat za sędziowanie zawodów,

d) ochrony imprez sportowych,

e) transportu na zawody,

f) wyżywienia i noclegów,

g) nagród rzeczowych, pucharów, medali i dyplomów dla zawodników biorących udział w danych zawodach,

h) zabezpieczenia medycznego,

i) opłat startowych;

4) pokrycie kosztów pośrednich w postaci obsługi księgowej związanej z realizacją projektu do wysokości 10 % przyznanej dotacji.

2. Z dotacji nie można było sfinansować wydatków z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;

2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia;

3) wypłaty stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez kluby sportowe zawodnikom;

4) koszty nagród rzeczowych i pieniężnych dla działaczy, przyznanych przez klub sportowy;

5) koszty transferu zawodnika z innego kluby sportowego;

 

2. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

 

Wójt Gminy Pabianice Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 27.02.2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

W terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym do Urzędu Gminy w Pabianicach wpłynęło łącznie 7 ofert.

Niestety w związku z wprowadzeniem z dniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii oraz związanymi z nim zakazami i ograniczeniami, w tym braku informacji o czasie ich zniesienia, oraz brakiem możliwości podejmowania przez zainteresowane podmioty działań związanych z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w dniu 30.04.2020 r. Wójt Gminy Pabianice podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego konkursu. ( Zarządzenie nr 51/2020).

 

3. W 2020 r. z uwagi na stan epidemii organizacje pozarządowe nie występowały o dofinasowanie realizacji zadań publicznych w ramach  tzw. „ małych grantów” tj. trybu. art. 19 a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.