Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.07.10.2020/2021 - Decyzja nr 3/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko

PDFOŚN.6220.07.10.2020/2021 - Decyzja nr 3/2021 r. - o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko (182,66KB)
PDFZałącznik Do decyzji nr 3/2021 r., znak OŚN.6220.07.10.2020/2021 Charakterystyka przedsięwzięcia (182,46KB)
 

Pabianice, dnia 25.06.2021 r.

OŚN.6220.07.10.2020/2021

Decyzja nr 3/2021 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach

bez oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust.1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784), zwaną dalej ooś, art. 104, art. 108 ust. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zwaną dalej kpa, oraz §3. 2. pkt. 2 oraz §3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap III na działkach ewidencyjnych nr. 411/2, 411/1, 411/3, 415/3 obręb Gorzew i 19/2, 13/1, 11/4, 12, 11/5, 13/2, 31/2, 44/5, 44/1, 44/4, 45/2, 49, 44/2, 359, 202/5, 361/2, 361/1, 360/1, 200, 201, 199, 143, 144, 133/2, 132/2, 131/2, 121/2 obręb Szynkielew, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

orzekam:

 1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 2. nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
 3. określić dodatkowe warunki i wymagania:
 1. W zakresie środowiska przyrodniczego:
 1. wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum, dopuszcza się wycinkę na powierzchni nr 3 (zgodnie z uzupełnieniem 2 do karty informacyjnej przedsięwzięcia z 30 kwietnia 2021 r.), tj. na szerokości pasa montażowego zlokalizowanego na terenie zadrzewionym między rowem śródpolnym a ul. Błędnik po zachodniej stronie linii kolejowej: do 300 szt. drzew i do 500 m2 krzewów; wycinkę przeprowadzić poza sezonem lęgowym i rozrodczym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października włącznie;
 2. w ramach kompensacji przyrodniczej dokonać nasadzeń zastępczych w ilości ok. 400 szt. drzew z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata Mili.), klon zwyczajny (Acer platanoides L.), klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) i brzoza brodawkowata (Betula pendula), w rejonie przedmiotowego przedsięwzięcia, w miejscu planowanej wycinki (powierzchnia nr 3) wskazanym w uzupełnieniu 2 do karty informacyjnej przedsięwzięcia z 30 kwietnia 2021 r. lub na innym terenie w jak najmniejszej odległości od przedsięwzięcia;
 3. drzewa i krzewy znajdujące się na terenie przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, narażone na uszkodzenia w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, należy zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez przestrzeganie niżej wymienionych zaleceń:
 • prace ziemne w zasiągu korony drzew oraz w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa winny być wykonywane ręcznie oraz w taki sposób by nie dopuścić do zmian właściwości fizykochemicznych gruntu,
 • nie dokonywać zmian poziomu gruntu ani wysokości powierzchni terenu - grubości warstw gleby, dotyczy to zarówno dodania warstwy gleby w obrębie korzeni jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby,
 • nie dopuścić do trwałej zmiany stosunków wodnych w glebie,
 • stosować wysokie oszalowanie drzew odpowiednimi materiałami, by wykluczyć uszkodzenia pni; zabezpieczenie powinno znajdować się do wysokości minimum 150 cm; dolna część desek powinna opierać się na podłożu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych; oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą, deski powinny ściśle przylegać do pnia,
 • należy unikać manewrowania ciężkim sprzętem w pobliżu drzew i krzewów, w obrębie strefy korzeniowej wykopy wykonywać ręcznie - w przypadku konieczności redukcji konarów i gałęzi drzew należy zadbać, aby powierzchnia ran była jak najmniejsza;
 • dokonując cięć gałęzi drzew należy również zwrócić uwagę, aby zakres ich był równomierny z każdej strony, w celu zachowania stabilności i statyki drzew; zabiegi te powinna wykonać profesjonalna firma, w sposób zgodny z normami obowiązującymi w chirurgii drzew oraz przepisami prawa,
 • w pobliżu pni drzew nie należy składować materiałów budowlanych wykorzystywanych w trakcie budowy; materiały te należy składować co najmniej 10 m od pni drzew;

d)    na odcinkach zadrzewionych w celu uniknięcia kolizji z zadrzewieniem lub ograniczenia powierzchni wycinki należy zawęzić pas montażowy co najmniej w wymienionych poniżej lokalizacjach:

 • ok. km 0+590, strona prawa, do 18 m - ominięcie drzewa - lipa drobnolistna,
 • ok. km 0+960 - 1+030, strona lewa, do 24 m - ominięcie pojedynczych drzew i krzewów z rodzaju wierzb rosnących wzdłuż rowu śródpolnego,
 • ok. km 1+930-2+030, strona lewa i prawa, do 13 m na terenie zadrzewienia śródpolnego położonego między rowem śródpolnym a ul. Błędnik po zachodniej stronie linii kolejowej,
 • ok. km 2+270, strona lewa, do 20 m - ominięcie drzewa - klonu jesionolistnego;
 1. w związku ze stwierdzeniem w km ok. 1+915 w odległości ok. 50 m od osi gazociągu po lewej stronie, obecności potencjalnego siedliska płazów, w którym zaobserwowano rzekotkę drzewną, w przypadku prowadzenia prac w okresie aktywności płazów (w okresie od 1 marca do 15 października), teren prowadzonych prac, co najmniej na odcinku w km ok. 1+800 - 2+000, należy zabezpieczyć przed dostępem płazów; ogrodzenie herpetologiczne musi być szczelne na całej długości, pełne lub o oczkach nie większych niż 5x5 mm, o wysokości części nadziemnej co najmniej 50 cm, z zagłębioną w podłożu dolną krawędzią (szczelne połączenie z podłożem) i odgięciem na zewnątrz górnej krawędzi w formie daszku;
 2. w przypadku zasiedlenia terenu planowanego przedsięwzięcia przez chronione gatunki, przed • przenoszeniem gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić
 3. do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia;
 4. prace budowlane oraz wycinkę drzew i krzewów prowadzić pod nadzorem przyrodniczym;
 5. prowadzić codzienną kontrolę (godziny ranne) wykopów ziemnych, w celu odnalezienia potencjalnie uwięzionych zwierząt; odnalezione zwierzę należy oswobodzić i wynieść za obszar prowadzonych robót; wszelkie operacje związane z rozmieszczeniem i odłowem zwierząt winny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników przeprowadzających nadzór przyrodniczy;
 6. w miarę możliwości stosować oświetlenie sodowe (dające ciepłe widmo świetlne); dbać by obudowy lamp były szczelne.
 1. W zakresie środowiska wodno-gruntowego:
 1. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, a także wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
 3. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i remediacji lub unieszkodliwiania;
 4. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 5. stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych;
 6. teren budowy wyposażyć w sanitarne szczelne zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia ścieków bytowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
 7. warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia;
 8. magazynowane tymczasowo masy ziemne powinny być zdejmowane i gromadzone selektywnie, jak największą ich część należy wykorzystać na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia.
 1. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, czas budowy ograniczyć do pory dziennej. Wyjątek stanowią czynności związane z realizacją prac dotyczących przekroczeń przeszkód terenowych wymagających ciągłości prac.
 2. Odpady zagospodarować zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty bądź ich ponowne wykorzystanie.
 3. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
 4. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
 5. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego;
 6. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii; wycieki niekontrolowane powstające na terenie zaplecza budowy neutralizować sorbentami i usuwać z terenu placu, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowisko gruntowo-wodnego;
 7. Odpady niebezpieczne, w fazie budowy, czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów niebezpiecznych, na szczelnym podłożu oraz systematycznie wywozić;
 8. Odpady inne niż niebezpieczne, w fazie budowy, czasowo magazynować np. w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne, na utwardzonym podłożu, w zamykanych pojemnikach/kontenerach lub selektywnie na wydzielonym oznakowanym stanowisku i zagospodarowywać lub sukcesywnie usuwać z terenu inwestycji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 powołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej Ustawą, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Pabianice zaklasyfikował przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko jako określone w §3. 2. pkt. 2: jako przedsięwzięcia „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1. Przedsięwzięciem „bazowym”, które będzie przebudowywane w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, jest wymienione w §3 ust. 1 pkt 31) – „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko”.

Dnia 09.10.2021 r. do Wójt Gminy zwróciła się Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez ANTEA POLSKA S.A, ul. H. Dulęby 5, 40-833 Katowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap III na działkach ewidencyjnych nr. 411/2, 411/1, 411/3, 415/3 obręb Gorzew i 19/2, 13/1, 11/4, 12, 11/5, 13/2, 31/2, 44/5, 44/1, 44/4, 45/2, 49, 44/2, 359, 202/5, 361/2, 361/1, 360/1, 200, 201, 199, 143, 144, 133/2, 132/2, 131/2, 121/2 obręb Szynkielew, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie. Zgodnie z art. 71 ust. 2 powołanej powyżej ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dnia 15.12.2021 r. wezwano inwestora do uzupełnienia wniosku o podanie numerów działek, na których przedsięwzięcie będzie realizowane. Pismem z dnia 28.12.2021 r. inwestor uzupełnił wniosek. Wójt Gminy Pabianice w dniu 20.01.2021 r. wystąpił do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 09.02.2021 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wyraził opinię, w której proponuje odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia uzasadniając swoją opinie tym, że pod warunkiem zachowania wszystkich rozwiązań zawartych w KIP nie powinna wywierać negatywnego wpływu na środowisko. Dnia 11.02.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do uzupełnienia dokumentacji przedsięwzięcia. Dnia 24.02.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wyraził swoją opinię i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na w/w przedsięwzięcie oraz wskazał na konieczność określenia szczególnych warunków i wymagań. Dnia 15.03.2021 r. Wójt Gminy Pabianice przekazał do organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji, zgodnie z wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Pismem z dnia 30.03.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu podtrzymał swoje stanowisko wyrażony w piśmie z dnia 24.02.2021 r. Dnia 15.04.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ponownie wezwał do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Dnia 04.05.2021 r. Inwestor przekazał uzupełnienie KIP o wymagane zagadnienia oraz wystąpił z wnioskiem o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Dnia 10.05.2021 r. Wójt przekazał uzupełnienie o wymagane dokumenty do organów opiniujących. Dnia 31.05.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu ponownie podtrzymał swoje stanowisko wyrażony w piśmie z dnia 24.02.2021 r. Dnia 02.06.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził swoją opinię i stwierdził że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia szczególnych warunków i wymagań. Dnia 07.06.2021 r. Wójt Gminy poinformował o zebraniu dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji w sprawie.

Wójt Gminy Pabianice postanowił przychylić się do wniosku inwestora o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Przedsięwzięcie należy oceniać w kategorii działań na rzecz istotnego interesu społecznego i jednocześnie ważnego interesu strony, związanego z poprawą bezpieczeństwa powszechnego. Projekt obejmuje budowę gazociągu, stanowiącego fragment inwestycji, która dotyczy budowy gazociągu będącego częścią tzw. Pierścienia łódzkiego, w celu poprawy warunków technicznych przesyłania gazu oraz zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania gazu do odbiorów poprzez modernizację i rozbudowę systemu dystrybucyjnego w rejonie aglomeracji łódzkiej. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 193 z dnia 9 lipca 2004 r. poz. 1734) poniżej wymienione działki są w całości objęte ww. uchwałą i posiadają następujące przeznaczenie:

 • Działka 411/2 obr. Gorzew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 • Działka 411/1 obr. Gorzew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 • Działka 411/3 obr. Gorzew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 • Działka 415/3 obr. Gorzew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 • Działka 19/2 obr. Szynkielew przeznczona jest pod teren kolejowy oznaczony na rysunku planu symbolem KK.
 • Działka 13/1 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 • Działka 11/4 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 12 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 11/5 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 13/2 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 31/2 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 44/5 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 44/1 obr. Szynkielew przeznaczona jest częściowo pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 01KS (droga ekspresowa S14) oraz częściowo pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 • Działka 44/4 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 01KS (droga ekspresowa SI4).
 • Działka 45/2 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP
 • Działka 49 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 44/2 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 • Działka 359 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 202/5 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 • Działka 361/2 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 361/1 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod zaopatrzenie w gaz oznaczone na rysunku planu symbolem EG.
 • Działka 360/1 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod zaopatrzenie w gaz oznaczone na rysunku planu symbolem EG.
 • Działka 200 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 201 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 199 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 • Działka 143 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
 • Działka 144 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 133/2 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 132/2 obr. Szynkielew przeznaczona jest częściowo pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP oraz częściowo pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 131/2 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod uprawy rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP, wraz z rezerwą terenu na poszerzenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 51KD.
 • Działka 121/2 obr. Szynkielew przeznaczona jest pod drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 51KD.

Dla terenów przeznaczonych pod uprawy rolne, oznaczonych na rysunku planu symbole RP plan ustala:

 1. Zakaz realizacji nowej zabudowy, niezwiązanej z produkcją rolną.
 2. Adaptację istniejącej rozproszonej zabudowy; plan dopuszcza w ramach istniejącego siedliska wymianę i rozbudowę istniejących obiektów, w tym uzasadnioną potrzebami gospodarstwa rolnego.
 3. Plan dopuszcza:
 1. realizację sieci napowietrznych i podziemnych uzbrojenia terenu, w tym lokalnych i przyłączy, obsługujących rozproszoną zabudowę zagrodową, których lokalizacja w ustalonych liniach rozgraniczających dróg nie jest możliwa;
 2. modernizację i przebudowę istniejących sieci i urządzeń;
 3. realizację nowych siedlisk zagrodowych lub uciążliwych ośrodków produkcji rolnej (fermy hodowlane, obory, chlewnie), na najsłabszych glebach w rejonie zainteresowania inwestora, z dojazdem do drogi publicznej;
 4. eksploatację powierzchniową surowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą (geologiczne rozpoznanie złoża, uzyskanie koncesji na eksploatację, rekultywacja po zakończeniu wydobycia) - na wniosek inwestora;
 5. zalesianie, na wniosek właściciela gruntów gleb najsłabszych, V i VI klasy bonitacji gleb, także na terenach niewyznaczonych na rysunku planu (na rysunku planu wskazuje się rejony proponowanych zalesień);
 6. realizację stawów i oczek wodnych.

Mając powyższe na uwadze Organ uznał, że realizacja przedsięwzięcia, ze względu na jego skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewnia dotrzymanie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska.

W trakcie prowadzonego postępowania do Wójta Gminy Pabianice nie wpłynęły żadne wnioski czy uwagi dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Pabianice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice.

Charakterystyka przedsięwzięcia jest obligatoryjnym złącznikiem Decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania od z uwagi na nadany rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
 3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

 

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek