Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV/312/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się co następuje:

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na wykup na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej położonej w Hermanowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 82/4 o powierzchni 0.0211 ha KW LD1P/00061723/6 z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 35 i 98.
2. Przedmiot wykupu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Koszty związane z przeniesieniem własnosći nieruchomości poniesie Gmina Pabianice.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pabianicach

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLV/312/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.pdf (443,43KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLV/312/2021.docx (271,78KB)