Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/315/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do wykorzystania w roku 2021 w wysokości 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł), z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w budżecie pn. „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice”. 2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na sfinansowanie w 2021 r. planowanego deficytu budżetowego.
§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 3. Spłata pożyczki i odsetek nastąpi w latach 2021 – 2023.
§ 4. Spłata pożyczki i odsetek dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu Gminy Pabianice.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/315/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.pdf (168,87KB)