Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/325/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/275/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 802), zmienia się §5, który otrzymuje brzmienie: "§5. Użytkownik, którego dochód przekracza kwotę 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponosi odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym w zależności od dochodu, według następujących zasad:

Procentowy dochód Użytkownika określony według kryterium dochodowego Procent miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
powyżej 150% do 200% 20%
powyżej 200% do 250% 40%
powyżej 250% do 300% 60%
powyżej 300% do 350% 80%
powyżej 350 % 100%

 

 

”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

 

PDF   Uchwała Nr XLVII/325/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym.pdf (172,51KB)