Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/322/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, poz. 650 i poz. 1074), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, uchwala się, co następuje:

§ 1. Znosi się status pomnika przyrody, nr 450, drzewa gatunku lipa drobnolistna ( tilia cordata ), o obwodzie wynoszącym 410 cm i wysokości 25 m rosnący na działce nr ewid. 247/9 obręb Porszewice, gm. Pabianice, utworzonego Rozporządzeniem nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa Łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, dn.16.12.1993 r. Nr 12, poz.117. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLVII/322/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.pdf (176,72KB)