Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/318/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice

Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok,
2. sprawozdaniem finansowym Gminy za 2020 rok,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
4. informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok,
5. wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice,
6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XLVII/318/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.pdf (164,02KB)