Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.08.03 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PABIANICE

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z uchwałą Nr XXV/190/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Pabianice, oraz w związku z uchwałą Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, zmienioną uchwałą Nr XVII/143/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 października 2019 r.

zawiadamiam

- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wyłożone zostaną do publicznego wglądu w dniach od 10.08.2021 r. do 31.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój 11, w godzinach pracy urzędu, a także zostaną opublikowane na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowych projektów planów miejscowych informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w ww. terminie i miejscach.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowych projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 18.08.2021 r. o godz. 12:00 (dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach), o godz. 13:00 (dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów) za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W dniu dyskusji na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl zostanie opublikowany link odsyłający do spotkania w formie online, na którym będzie możliwe zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Dokładna instrukcja dotycząca instalacji i konfiguracji programu, za pośrednictwem którego odbędzie się dyskusja, oraz zdalnego włączenia się do dyskusji, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej obok niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pabianice:

  • na piśmie w Urzędzie Gminy Pabianice: ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl lub na adres skrytki ePUAP: /UrzadGminyPabianice/skrytka.

Uwaga powinna zawierać:

- nazwisko i imię albo nazwę,

- adres zamieszkania albo siedziby,

- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2021 r.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pabianice.

 

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Pabianice: www.bip.pabianice.gmina.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice).

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

PDFProjekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach - treść - ETAP: wyłożenie do publicznego wglądu (799,73KB)
PDFProjekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach - rysunek planu - ETAP: wyłożenie do publicznego wglądu (583,54KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach - treść - ETAP: wyłożenie do publicznego wglądu (2,29MB)


PDFZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów - PROJEKT PLANU - ETAP: wyłożenie do publicznego wglądu (951,84KB)
PDFZałącznik 1 – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Pawlikowice – RYSUNEK PLANU (207,62KB)
PDFZałącznik 2 – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Kudrowice – RYSUNEK PLANU (205,44KB)
PDFZałącznik 3 – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Rydzyny – RYSUNEK PLANU (330,51KB)
PDFZałącznik 4a – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Hermanów – RYSUNEK PLANU (412,02KB)
PDFZałącznik 4b – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Hermanów – RYSUNEK PLANU (399,71KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów - ETAP: wyłożenie do publicznego wglądu (2,45MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obręb Pawlikowice - RYSUNEK PROGNOZY NR 1 (181,67KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obręb Kudrowice - RYSUNEK PROGNOZY NR 2 (174,52KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obręb Rydzyny - RYSUNEK PROGNOZY NR 3 (379,01KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obręb Hermanów - RYSUNEK PROGNOZY NR 4A (469,30KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obręb Hermanów - RYSUNEK PROGNOZY NR 4B (426,55KB)

DOCXInstrukcja (14,13KB)