Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.08.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych

PDFFormularz dokumentujący udzielnie zamówienia (628,53KB)
 

Pabianice 09.08.2021 r.

Znak OKS.271.3.2021

Wójt Gminy Pabianice
zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej i Przedszkola Miejskiego w Pabianicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej w Łasku.


Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, wprowadzony Zarządzeniem nr 169/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2020 roku. Do postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.).

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dowóz i odwóz średnio miesięcznie dwóch  uczniów  niepełnosprawnych z niepełnosprawnością umysłową/z trudnościami w poruszaniu się, na trasie długości 27 km : Janowice – Żytowice – Wola Żytowska - Kudrowice – Petrykozy - Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32.

Dowóz i odwóz dwóch uczniów niepełnosprawnych z niepełnosprawnością   intelektualną w stopniu lekkim na trasie o łącznej długości 12 km: Piątkowisko ul. Spiżowa 12 – Przedszkole Miejskie Nr 16 w Pabianicach ul. Bugaj 58.

Dowóz i odwóz jednego ucznia niepełnosprawnego z trudnościami w porozumiewaniu się oraz samodzielnym poruszaniu (odpowiedni fotelik samochodowy i wózek spacerowy zostanie udostępniony przez rodziców), na trasie  o łącznej długości 44 km: Petrykozy –  Niepubliczna Podstawowa Kolorowa Szkoła, Łódź, ul. Żabia 10/12.

Dowóz i odwóz jednego ucznia niepełnosprawnego ze spektrum autyzmu na trasie o łącznej długości 50 km: Kudrowice – Szkoła podstawowa Specjalna nr 128 w Łodzi ul. Nowogrodzka 6/14.

Dowóz i odwóz jednego ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym z trudnościami w porozumiewaniu się, na trasie o łącznej długości 35 km: ul. Stadionowa w Piątkowisku – Szkoła Specjalna w Łasku, ul. Mickiewicza 6.

Do realizacji zamówienia nie są wymagane specjalne pojazdy przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wykonawca podczas realizacji usługi przewozowej, ma obowiązek zapewnić opiekuna dla przewożonych uczniów, do obowiązków którego należeć będzie pomoc przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdu oraz pomoc w pokonaniu trasy z samochodu do szkoły.

2.    Okres realizacji usług: 1 września 2021 – 30 czerwca 2022 r.

3.    Warunkiem udziału w postepowaniu jest posiadanie przez wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przewozu osób aktualnego na dzień składania ofert.

4.    Kryteria wyboru oferty: cena 100 %

5.    Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

6.    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r do godz. 1400 w formie:
pisemnej /osobiście, listownie/ na adres:

GMINA PABIANICE
 z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21
95-200 Pabianice
   

7.    Warunki płatności : płatność miesięczna nastąpi po zakończeniu każdego miesiąca realizacji usługi, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.


Gmina Pabianice zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia w sytuacji kiedy najtańsza oferta będzie przewyższać ilość środków zarezerwowanych w budżecie i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów na przygotowanie oferty.
 

PDFZaproszenie do złożenia oferty (1,41MB)
DOCXFormularz ofertowy (docx) (15,69KB)

PDFFormularz dokumentujący udzielnie zamówienia (628,53KB)