Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.09.07 - Informacja o naborze - inspektor ds. zamówień publicznych

PDFInformacja o naborze - inspektor ds. zamówień publicznych (576,14KB)

DOCXKwestionariusz osobowy kandydata (10,58KB)
DOCOświadczenie (1) (34,50KB)
DOCOświadczenie (2) (34,50KB)
DOCOświadczenie (3) (34,50KB)
DOCOświadczenie (4) (34,50KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych (35,00KB)

 

SOR.2110.3.1.2021


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze:

- inspektor ds.  zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

I.    Wymagania kwalifikacyjne:
1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończony 18 rok życia,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- wykształcenie wyższe,
- minimum 5 letni staż pracy (na umowę o prace) w tym  min. 3 letni  na stanowisku ds. zamówień   publicznych,

2) biegła znajomość przepisów:
 a) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 b) opinii i wytycznych UZP,
 c) orzecznictwa KIO,
 d) ustawy o finansach publicznych,
 e)  znajomość aktów prawnych dotyczących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, 
o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania  administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż.,
3) biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.
4) odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, kultura osobista,
5) dyspozycyjność.

II.  Wymagania dodatkowe:
- rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
- łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku.


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

 
Do zakresu obowiązków  na stanowisku inspektor ds. zamówień publicznych  należy realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych - przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych według potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy, zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w aktach wykonawczych, przy współpracy i udziale przedstawicieli tych komórek, a  w szczególności:
a) przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniu i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz zamieszczanie ogłoszeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
b) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędnych załączników, formularzy i wzorów umów, przy współpracy merytorycznych komórek organizacyjnym Urzędu Gminy wnioskujących i realizujących zamówienia publiczne;
c) sporządzanie zawiadomień, informacji, wezwań, wyjaśnień itp. oraz prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
d) zamieszczanie niezbędnych ogłoszeń, dokumentów, informacji i zawiadomień w zakresie zamówień publicznych na stronie BIP Gminy Pabianice;
e) udział w pracach Komisji Przetargowej w tym: przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej i organizacja techniczna posiedzeń komisji;
f) przygotowywanie zawiadomień i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie
wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
g) przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych;
h) prowadzenie Rejestru zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130.000,00 zł.
i) sporządzanie planów zamówień publicznych;
j) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych;
k) kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
l) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00  zł.  zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi Urzędu Gminy;
m) udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie zamówień publicznych komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy.
n) wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę.

IV. Warunki pracy na stanowisku
- pełny wymiar czasu pracy,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków 
  komunikacji elektronicznej,

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach

W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach nie wyniósł co najmniej 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).


VI. Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
2) własnoręcznie podpisany życiorys,
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu),
4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
5) własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
a) nieposzlakowanej opinii,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c) posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy
d) stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru 
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

 VII. Termin, miejsce i forma składania dokumentów
1) wymagane dokumenty aplikacyjne można:
a) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 - w sekretariacie lub
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: "konkurs na stanowisko  inspektor ds. zamówień publicznych ".
3) dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2021 r. do godziny 15:00,
4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu  dokumentów do Urzędu,
5) dokumenty aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem 
    - nie będą rozpatrywane,
6) dokumenty aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


VIII. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji - pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.


IX. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, 
ul. Torowa 21
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych będą przechowywane zgodnie z Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398, 650, 
z 2019 r. poz. 55)
2) Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
3) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odbierane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). 

Pabianice, dnia  07 września  2021 r.
 

PDFInformacja o naborze - inspektor ds. zamówień publicznych (576,14KB)

DOCXKwestionariusz osobowy kandydata (10,58KB)
DOCOświadczenie (1) (34,50KB)
DOCOświadczenie (2) (34,50KB)
DOCOświadczenie (3) (34,50KB)
DOCOświadczenie (4) (34,50KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych (35,00KB)