Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna z art.13 RODO monitoring wizyjny - PSZOK

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
monitoring wizyjny - PSZOK

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Gmina Pabianice

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice,

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

iod@pabianice.gmina.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Administrator Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa  pracowników administratora i ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z art. 3  ust. 2 pkt.  6 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 a także art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z art.  222 § 1  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te z którymi zostały zwarte umowy powierzenia.

 

OBSZAR OBJĘTY MONITORINGIEM

Monitoring obejmuje  obszar 20 m przed PSZOKiem i teren PSZOK.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo do;

1)    prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

2)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

3)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

PRZEKAZANIE DANYCH

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą  profilowane

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania

INNE

Oddanie odpadów komunalnych do punktu wiąże się z koniecznością wstępu w obszar monitorowany

OKRES  PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający od 5 do 14 dni od dnia nagrania. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,  Administrator jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania zakończenia postępowania;