Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.:
1) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 50.000,00 zł;
2) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 50.000,00 zł.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie zaplanowana i udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pabianice na 2022 r.
§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie między Powiatem Pabianickim a Gminą Pabianice. 2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Pabianice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r..pdf (123,19KB)