Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII/344/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:
1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3.588.446,00 zł sfinansowany przychodami z planowanych pożyczek w wysokości 3.026.746,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.700,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 550.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.283.191,00 zł, w tym: 5.721.491,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, 11.700,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz 550.000,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.694.745,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."
2) aktualizuje się załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Aktualizuje się załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LII/344/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r..pdf (502,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 LII/344/2021.docx (8,97KB)

DOCXZałącznik nr 2 LII/344/2021.docx (17,76KB)

DOCXZałącznik nr 3 LII/344/2021.docx (6,63KB)

DOCXZałącznik nr 4 LII/344/2021.docx (17,25KB)