Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII/341/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) oraz w związku z uchwałą Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, zmienioną uchwałą Nr XVII/143/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 października 2019 r. - po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice – uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
§ 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, zwanego dalej planem wraz z:
1) rysunkami planu stanowiącymi załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4A i nr 4B do uchwały, sporządzonymi w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice : a) załącznik nr 1: obszar położony w obrębie Pawlikowice,

b) załącznik nr 2: obszar położone w obrębie Kudrowice,

c) załącznik nr 3: obszar położony w obrębie Rydzyny,

d) załącznik nr 4A i 4B: obszary położone w obrębie Hermanów;


2) rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;
3) rozstrzygnięciem o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały;
4) danymi przestrzennymi tworzonymi dla planu, zapisanymi w postaci elektronicznej - stanowiącymi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunkach planu stanowiących załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4A i nr 4B do uchwały, będącymi integralnymi częściami planu.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia do 12 o ; 3) nadzorze archeologicznym - należy przez to rozumieć rodzaj badań archeologicznych polegających na obserwacji i analizie nawarstwień mających na celu odkrycie i rozpoznanie zabytku archeologicznego w wykopach budowlanych podczas realizacji robót ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię zabudowy na głębokość do 1,2 m: schodów zewnętrznych, windy dla osób niepełnosprawnych, podjazdów dla wózków, przy czym nie dotyczy to obiektów małej architektury ; 5) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale;
6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi;
7) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który - w wyniku realizacji ustaleń planu - dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu;
8) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje – o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej – nie więcej niż 40 % powierzchni terenu zagospodarowanego zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem;
9) rysunkach planu – należy przez to rozumieć rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiące integralną część jego ustaleń, określone w § 1 pkt 1 uchwały;
10) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną w planie jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
11) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Pabianice.
12) źródłach energii odnawialnej – należy przez to rozumieć takie źródła, które są wymienione w przepisach odrębnych o odnawialnych źródłach energii;
13) źródłach energii nieodnawialnej – należy przez to rozumieć źródła inne niż źródła energii odnawialnej, takie, których zasoby są ograniczone i które wyczerpują się w miarę eksploatacji. Do tej kategorii zaliczamy wszystkie paliwa kopalne: wszystkie energetyczne odmiany węgla, ropę naftową, gaz ziemny, torf.

§ 4. 1. W planie określa się: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności zabudowy;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
8) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W planie nie określa się:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego;
4) terenów z zakazem zabudowy;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów z uwagi na niewystępowanie powyższych na obszarze objętym planem.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami obowiązującymi: 1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefa ochronna od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
5) strefa ochrony archeologicznej;
6) symbol określający przeznaczenie terenu.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu – inne niż wymienione w ust. 1 są oznaczeniami informacyjnymi.

§ 6. Ustala się następujące oznaczenia określające podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania terenów:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) - tereny rolnicze - łąk i pastwisk; 3) ZL - las; 4) LZ - zadrzewienia i zakrzewienia.
Rozdział 2.Ustalenia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania iużytkowania terenu, zasad ochrony ikształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody oraz ochrony zabytków idziedzictwa kulturowego na obszarze objętym planem
§ 7. Dla całego obszaru objętego planem ustala się:
1) w zakresie zasad zagospodarowania terenów: realizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:
a) realizację zewnętrznych części budynków z zakazem użycia materiałów z tworzyw sztucznych typu „siding”,

b) realizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, o wykończeniu elewacji i kolorystyce nawiązujących do budynku podstawowego;


3) sytuowanie budynków od ściany lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) zakaz realizacji obiektów i budowli o wysokości 50 m n.p.t. i wyższych;
5) realizację zabudowy w oparciu o wskaźniki intensywności zabudowy określone w Rozdziale 5, za wyjątkiem obiektów określonych według przepisów odrębnych.

§ 8. W zakresie ochrony środowiska i przyrody:
1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - za wyjątkiem infrastruktury technicznej i dróg;
2) w zakresie ochrony akustycznej – obowiązek zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych; dla terenów oznaczonych MN, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) obręb Kudrowice - załącznik nr 2 oraz częściowo obręb Hermanów - załącznik nr 4A znajdują się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWK nr 401 Niecka Łódzka, którego ochronę należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;
5) w zakresie melioracji:
a) w celu zapewnienia właściwych warunków odbioru wód powierzchniowych - rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącym rowem melioracyjnym, oznaczonym na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) możliwość przebudowy urządzeń melioracji pod warunkiem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń na terenach sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) w przypadku stwierdzenia urządzeń melioracji wodnych szczegółowych kolidujących z inwestycją bądź nieujętych w ewidencji wód oraz gruntów zmeliorowanych, postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zachowanie swobodnego dostępu do rowów melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.


§ 9. W zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego: wprowadza się strefę ochrony archeologicznej od stanowiska AZP 69-50/56 (poza obszarem objętym planem), w której nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu; pozwolenia na nadzór archeologiczny regulują przepisy odrębne.
Rozdział 3.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowysystemów komunikacji iinfrastruktury technicznej
§ 10. 1. Ustala się podstawową obsługę komunikacyjną terenów za pośrednictwem istniejących dróg publicznych powiatowych i gminnych, znajdujących się poza obszarami objętymi planem. 2. Ustala się możliwość tworzenia dróg wewnętrznych o szerokości wynoszącej co najmniej 6 metrów.
§ 11. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej;
2) dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych ujęć wód na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

§ 12. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:
1) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie;
2) możliwość korzystania z atestowanych zbiorników bezodpływowych, do czasu zapewnienia możliwości odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji gminnej, z obowiązkiem podłączenia się do niej po jej rozbudowie;
3) możliwość stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków, przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych.

§ 13. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:
1) możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu;
2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej z wykorzystaniem naturalnej retencji gruntu lub poprzez budowę zbiorników wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) obowiązek zbiórki odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości, na której są wytwarzane, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) selektywną zbiórkę odpadów z zachowaniem obowiązujących na terenie gminy regulacji w tym zakresie.

§ 15. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:
1) zasilanie za pośrednictwem istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, poza obszarem objętym planem;
2) przyłączenie indywidualne na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
3) lokalizację stacji trafo SN/nn poza liniami rozgraniczającymi dróg, na wydzielonych działkach z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej lub za pośrednictwem drogi wewnętrznej, stacji transformatorowych słupowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych;
4) zachowanie istniejących linii napowietrznych 15 kV wraz ze strefą ochronną o szerokości po 6 m na każdą stronę, z zakazem sytuowania w strefie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz zakazem nasadzeń drzew;
5) w przypadku skablowania lub likwidacji napowietrznych linii elektroenergetycznych, znosi się strefy ochronne, pokazane na rysunku planu.

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: obowiązek zaopatrzenia z lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, z obowiązkiem stosowania instalacji lub urządzeń spełniających standardy emisyjne, w których stosuje się źródła energii nieodnawialnej lub źródła energii odnawialnej. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW, w tym mikroinstalacji, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki oraz ochrony środowiska, za wyjątkiem turbin wiatrowych. § 17. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 1) możliwość rozbudowy istniejącego układu sieciowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się lokalizację zbiorników gazowych.

§ 18. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) obsługę z sieci istniejącej oraz projektowanej;
2) obsługę abonentów realizowaną za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 4.Zasady iwarunki scalania ipodziału nieruchomości
§ 19. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;
2) możliwość przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości, przy ustaleniu:
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek - 800 m 2 ,
b) minimalnej szerokości - 20 m;


3) ustalenia, o których mowa w pkt. 2 lit. a) i b) nie dotyczą podziałów dokonywanych w celu sytuowania urządzeń infrastruktury technicznej, wyznaczania linii rozgraniczających dróg, podziałów dokonywanych w celu regulacji stanu prawnego i poprawy istniejącego zagospodarowania oraz innych dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego od 80 o do 100 o ; dopuszcza się prowadzenie granic działek równolegle do istniejących działek.
Rozdział 5.Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów
§ 20. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1.MN do 4.MN ustala się: 1) przeznaczenie terenu:
a) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) jako przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa,

c) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej, zieleni;


2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
a) lokalizowanie zabudowy zgodnie z przebiegiem linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu,

b) dopuszcza się możliwość przebudowy, nadbudowy istniejących siedlisk, przy spełnieniu ustaleń § 20 pkt 2 lit. d), e), f) oraz pkt 3,

c) dopuszcza się możliwość zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej,

e) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 60 % powierzchni działki budowlanej,

f) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej:
1 minimalny: 0,01,

2 maksymalny: 0,8;3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość:
1 zabudowa mieszkaniowa i usługowa nieprzekraczająca 10 m,

2 zabudowa garażowa, gospodarcza, wiaty nieprzekraczająca 6 m,b) dachy:
1 dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej: dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45° oraz płaskie,

2 dla zabudowy garażowej, gospodarczej i wiat: o kącie nachylenia połaci do 45° oraz płaskie;4) w zakresie zasad podziału nieruchomości – możliwość dokonywania podziałów na nowe działki budowlane o powierzchni wynoszącej co najmniej 800 m 2 ; 5) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych (w tym postojowych jak i garażowych) dla nowych inwestycji, ustala się:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co najmniej 2 miejsca na każde mieszkanie,

b) dla zabudowy usługowej co najmniej 1 miejsce na każde 50 m 2 powierzchni użytkowej obiektu,
c) parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, co najmniej 1 miejsce do parkowania na jeden obiekt usługowy.


§ 21. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.RŁ , 2.RŁ, 3.RŁ ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze - łąk i pastwisk;
2) w zakresie zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy, za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej;
3) dopuszcza się możliwość realizacji stawów i zbiorników wodnych.

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.ZL ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - las;
2) w zakresie zagospodarowania terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.LZ ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - zadrzewienia i zakrzewienia;
2) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: możliwość lokalizacji zabudowy gospodarczej na potrzeby przeznaczenia podstawowego o powierzchni do 35 m 2 , maksymalnej wysokości do 4 m i dowolnym kącie nachylenia połaci; 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70 % powierzchni działki budowlanej.

Rozdział 6.Ustalenia końcowe
§ 24. 1. Określa się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 30% dla terenów oznaczonych symbolami 3.MN i 4.MN. 2. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.MN, 2.MN, 1.RŁ, 2.RŁ, 3.RŁ, 1.ZL, 1.LZ - powyższej stawki procentowej nie ustala się.
§ 25. Dla obszaru objętego niniejszym planem, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LII/341/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów (4,74MB)

DOCXUzasadnienie LII/341/2021.docx (10,01KB)

DOCXZałącznik nr 1 LII/341/2021.docx (2,05MB)

DOCXZałącznik nr 2 LII/341/2021.docx (1,98MB)

DOCXZałącznik nr 3 LII/341/2021.docx (4,88MB)

DOCXZałącznik nr 5 LII/341/2021.docx (5,83KB)

DOCXZałącznik nr 6 LII/341/2021.docx (6,05KB)

DOCXZałącznik nr A LII/341/2021.docx (5,97MB)

DOCXZałącznik nr B LII/341/2021.docx (4,61MB)