Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.08.03.2021 - Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego

                                             Pabianice, dnia 26.10.2021 r.

OŚN.6220.08.03.2021      

Postanowienie

Wójt Gminy Pabianice działając na podstawie art. 113. § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491), w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o nr 282, 287/2, 290/2, 292/3, 237/4, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 284, 285, 286, 288, 289, 291/2, obręb Jadwinin-5, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

postanawia:

1. Dokonać sprostowania błędu pisarskiego zawartego w piśmie znak: OŚN.6220.08.01.2021 „zawiadomienie o wszczęciu postępowania” z dnia 06.10.2021 r. w zakresie zmiany zapisu imienia inwestora. W w/w piśmie napisano, że inwestor nazywa się Radosław Miszczak – winno być Paweł Miszczak.

2. Reszta pozostaje bez zmian.

Pouczenie:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał niniejsze postanowienie. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez stronę postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. Postanowienie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, jeżeli jest zgodne z żądaniem strony lub jeżeli strona zrzekła się prawa do wniesienia zażalenia.

Z up. Wójta Gminy 
mgr inż. Sylwester Izbicki
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Nieruchomościami