Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/350/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm. Pabianice

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Żytowicach, składających się z działek ewidencyjnych nr … o powierzchni 0,1655 ha, nr … o powierzchni 0,2524 ha, nr …. o powierzchni 1,5374 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr ……...
§ 2. Zniesienie współwłasności nieruchomości opisanych w §1 następuje na rzecz p. B. S.
§ 3. Zniesienie współwłasności następuje odpłatnie na podstawie operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 4. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LIV/350/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm. Pabianice.pdf (364,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 LIV/350/2021.docx (287,33KB)