Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.11.26 - Porządek obrad LV sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LV sesji Rady Gminy Pabianice dnia 26 listopada 2021 r. (piątek) online o godz. 11:00

 1. Otwarcie obrad LV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 r. – LV/A/2021;
  2. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 – LV/B/2021;
  3. określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2022 r. – LV/C/2021;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 – LV/D/2021;
  5. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 przez zebranie wiejskie sołectwa Terenin – LV/E/2021;
  6. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice – LV/F/2021;
  7. określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice – LV/G/2021
  8. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Nr LV/H/2021
  9. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr LV/I/2021
  10. ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – Uchwała Nr LV/J/2021
 7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 8. Komunikaty i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad sesji.