Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV/359/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz § 3 pkt 1, § 6 i § 7 § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 01 sierpnia 2021 roku Wójtowi Gminy Pabianice przyznaje się wynagrodzenie: 1) zasadnicze w wysokości 10.250,00 zł /dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych/ miesięcznie – wg I tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ww rozporządzenia; 2) dodatek funkcyjny w wysokości 3.150,00 zł /trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych/ miesięcznie - wg I tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ww rozporządzenia; 3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 4.020,00 zł /cztery tysiące dwadzieścia złotych/ miesięcznie – wg § 6 ww rozporządzenia; 4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 1.845,00 zł /jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych/ miesięcznie. Z dniem 1 lutego 2022 r. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 19% wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 1.947,50 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści siedem 50 / 100 ) miesięcznie. Z dniem 1 lutego kolejnego roku dodatek stażowy wzrośnie o 1 % do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 5) Wójtowi Gminy Pabianice zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice oraz uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pabianicach

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LV/359/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice.pdf (98,29KB)