Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV/358/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 przez zebranie wiejskie sołectwa Terenin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uwzględnia się ponownie uchwalony wniosek w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 złożony do Rady Gminy Pabianice za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice dnia 26 października 2021 r., przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Terenin dnia 25 października 2021 r., w kwocie 22.931,65 zł na zadania: 1) zakup kompletu ubrania specjalnego i sprzętu burzącego na potrzeby straży w Pawlikowicach w kwocie 5.931,65 zł;
2) wymiana hydrantów we wsi Terenin w kwocie 5.000,00 zł;
3) zagospodarowanie skweru w rejonie skrzyżowania w Tereninie w kwocie 5.000,00 zł;
4) organizacja imprezy plenerowej o charakterze integracyjnej dla wszystkich mieszkańców sołectwa Terenin w kwocie 7.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pabianicach

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LV/358/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 przez zebranie wiejskie sołectwa Terenin.pdf (92,95KB)