Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.12.20 - Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Pabianice dnia 20 grudnia 2021 r. online o godz. 10:00.

 1. Otwarcie obrad LVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Przedłożenie projektu budżetu na rok 2022 i autopoprawek Wójta Gminy do projektu budżetu.
 7. Przedłożenie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dot. projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2022 i do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Pabianice.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022 -2030 – Uchwała Nr LVI/A/2022.
  2. uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LVI/B/2021.
  3. określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice – LVI/C/2021.
  4. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia – Uchwała Nr LVI/D/2021.
  5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok – Uchwała Nr LVI/E/2021.
  6. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice oraz planów miejscowych na obszarze gminy – Uchwała Nr LVI/F/2021
 9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 10. Komunikaty i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.