Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/369/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Pabianice

Na podstawie podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784, poz. 922 i poz. 1873), po zapoznaniu się z wynikami analiz zawartych w opracowaniu zatytułowanym „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Pabianice wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Pabianice, a także Wieloletni program sporządzania planów miejscowych ”, zaopiniowanym pozytywnie przez Gminną Komisję Urbanistyczno–Architektoniczną, Rada Gminy Pabianice uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie analiz sporządzonych zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza się:
1) aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice, przyjętego uchwałą Nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 stycznia 2013 r., zmienianego uchwałą Nr XLIX/404/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XXXI/280/2016 z dnia 28 listopada 2016 r., uchwałą Nr LVII/518/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr XLIII/290/2021 r. z dnia 30 marca 2021 r.;
2) aktualność niską miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice, uchwalonych w latach 1996-2004;
3) aktualność wysoką oraz pełną miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice uchwalonych w latach 2013-2021.

§ 2. Zobowiązuje Wójta Gminy Pabianice do realizacji wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych w gminie Pabianice, zawartego w wynikach analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVI/369/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Pabianice.pdf (201,24KB)

DOCXUzasadnienie LVI/369/2021.docx (6,00KB)

PDFUchwała Nr LVI/369/2021 - protokół głosowania (33,21KB)