Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/367/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 zmieniająca uchwałę nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania

Na podstawie art. 6k ust. 1ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania (Dz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 905), zmienionej uchwałą nr XL/269/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 803) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2.1. otrzymuje brzmienie „Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 35,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość ”;
2) § 2.2. otrzymuje brzmienie „Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 70,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość”.
3) § 3. otrzymuje brzmienie "Zwalnia się w części stanowiącej 20% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LVI/367/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 zmieniająca uchwałę nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości te.pdf (170,54KB)

PDFUchwała Nr LVI/367/2021 - protokół głosowania (33,28KB)